அனுமன் சாலீஸா!


ஹனுமத் ஜயந்தி (12.1.2021)
பிரவீணா அருண் -அனுமன் ஜயந்தியன்று ஆஞ்சனேயரை துதிக்கும் வகையில் சாலீஸா பாராயணம் செவது சகல நலன்களையும் பெற்றுத் தரும். அன்று அதிகாலை நீராடி, தூய உள்ளத்துடன் ஆஞ்சனேயரை தியானிக்க வேண்டும்.

நெ தீபமேற்றி தூபம் காட்டிய பின் பதினொரு முறை கீழே காணும் நாற்பது துதிகளையும் பக்தியுடன் ஓத வேண்டும். நூறு முறை ஓதுவது சிறப்பு. ஒவ்வொரு முறை முடியும்போதும் ஆஞ்சனேயரின் திருப்பாதங்களில் மலர்களைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். இதை கோயிலிலோ வீட்டின் தூமையான

இடத்திலோ ஆஞ்சனேயர் படத்தின் முன்னர் பாராயணம் செயலாம். பக்தியுடன் அனுமன்

சாலீஸா பாராயணம் செயப்பட்டால், நினைத்தது நடக்கும் என்பது பெரியோர் கூற்று.

‘ஸ்ரீ குரு சரண் ஸரோஜ்ரஜ் நிஜ மன முகுர ஸுதார்

பரணோம் ரகுவர விமல யச ஜோ தாயக பலசார்’

பொருள் : எனது மனம் என்னும் கண்ணாடியை

ஸ்ரீ குருதேவரின் திருப்பாத தூசியால் தூமைப்படுத்திக்கொண்டு நான்கு கனிகளைத் தருகின்ற ரகு குலதிலக மான ஸ்ரீராமனின் மாசற்ற தெவீகப் பெருமைகளை விளக்கத் தொடங்கு கிறேன்.

‘புத்தி ஹீன தனு ஜானி கே

ஸுமிரௌ பவன

குமார் பல புத்தி வித்யா தேஹு

மோஹிம் ஹரஹு

கலேச விகார்’

பொருள் : எனது அறிவோ குறுகி யது. வாயு மைந்தனான ஆஞ்சனேயா, உன்னைத் தியானிக்கிறேன். எனக்கு வலிமை, அறிவு, உண்மை, ஞானம் எல்லாம் தருவா. என்னைத் துன்பங்களி லிருந்தும் தவறுகளிலிருந்தும் விடுவிப்பா.

1. ‘ஜய ஹனுமான் ஜ்ஞான குண ஸாகர

ஜய கபீஸ திஹுலோக உஜாகர’

பொருள் : ஆஞ்சனேயா, நீ கடலைப் போல பரந்த அறிவும் நற்குணங்களும் பொருந்தியவன். வானரர்களின் தலைவன். மூன்று உலகங்களையும் உணர்வுற்றெழச் செபவன். உனக்கு வெற்றி உண்டா கட்டும்.

2. ‘ராமதூத அதுலித பலதாமா அஞ்ஜனி புத்ர

பவன ஸுத நாமா’

பொருள் : ஸ்ரீராம தூதனான நீ எல்லையற்ற ஆற்றலின் உறைவிடம். அஞ்ஜனையின் மைந்தன் வாயு புத்திரன் என்னும் பெயர் பெற்றவன்.

3. மஹாவீர் விக்ரம பஜரங்கீ குமதி நிவார ஸுமதி

கே ஸங்கீ’

பொருள் : மிகுந்த ஆற்றல் வாந்த உடலுடன் இணையற்ற வலிமை பொருந்திய வீரன் நீ. துய சிந்தனைகளை விரட்டுபவன் . நல்ல சிந்தனைகளின் நண்பன் நீயே.

4. ‘கஞ்சன பரண விராஜ ஸுவேசா கானன

குண்டல குஞ்சித கேசா’

பொருள் : பொன்னிறம் பொருந்தியவன் நீ. சிறந்த ஆடைகளை உடுத்தியுள்ளவன் நீ, ஒளி வீசுகின்ற குண்டலங்களையும் காதில் அணிந்துள்ளா. உனது முடியோ அலையலையாக அழகாக உள்ளது.

5. ‘ஹாத் வஜ்ர ஔ த்வஜா விராஜை காந்தே

மூஞ்ஜ ஜனேவூ ஸாஜை’

பொருள் : உனது கைகளை இடியும் கொடியும் அலங்கரிக்கின்றன. தோளையோ முஞ்ஜைப் புல்லால் ஆன பூணூல் அணி செகிறது.

6. ‘சங்கர ஸுவன கேசரீ நந்தன தேஜ ப்ரதாப

மஹா ஜகவந்தன’

பொருள் : நீ சிவபெருமானின் அவதாரம். கேசரியின் மகன். உனது தேஜசையும் வீரத்தையும் கண்டு உலகமே உன்னை வணங்குகிறது. (அனுமனின் தந்தை கேசரி என்னும் வானரர் தலைவர். சிங்கத்தைப் போன்ற ஆற்றல் உடையவராக இருந்ததால் அவர் கேசரி என்னும் பெயர் பெற்றார். அனுமனின் தெவீகத் தந்தை வாயு பகவான்.)

7. ‘வித்யாவான் குணீ அதி சாதுர ராம காஜ கரிபே

கோ ஆதுர’

பொருள் : நீ அறிவாளி. நற்குணங்கள் நிரம்பப் பெற்றவன். மிகவும் கூரிய புத்தியை உடையவன். ஸ்ரீராமனின் பணிக்காக எப்போதும் மகிழ்ச்சியுடன் காத்திருப்பவன்.

8. ‘ப்ரபு சரித்ர ஸுனிபே கோ ரஸியா ராம

லக்ஷமண ஸுதா மன பஸியா’

பொருள் : இறைவன் திருப்புகழையும் பெருமையை யும் கேட்பதில் நீ எப்போதும் பரவசம் கொள்கிறா. ஸ்ரீராமனும் லட்சுமணனும் சீதையும் உனது மனத்தில் குடியிருக்கின்றனர்.

9. ‘ஸூக்ஷ்ம ரூபதரி ஸியஹிம்

திக்காவா விகட ரூப தரி லங்க ஜராவா’

பொருள் : நீ மிகவும் நுண்ணிய உருவில் சீதையின் முன் வெளிப்பட் டா. மிகவும் பயங்கார உருக் கொண்டு இலங்கையைக் கொளுத்தினா.

10. ‘பீம ரூபதரி அஸுர

ஸம்ஹாரே ராமசந்த்ர கே

காஜ் ஸவாரே’

பொருள் : மிகவும் பெரிய உருவம் கொண்டு அரக்கர்களை அழித்து ஸ்ரீராம காரியத்தை நிறைவேற்றினா.

11. ‘லாய ஸஜீவன் லஷன

ஜியாயே ஸ்ரீ ரகுவீரஹரஷி உர லாயே’

பொருள் : சஞ்சீவினி மூலிகையைக் கொண்டுவந்து லட்சுமணனின் உயிரைக் காத்தபோது ஸ்ரீராமன் உன்னை ஆனந்தத்துடன் தழுவிக் கொண்டார்!

12. ‘ரகுபதி கீனி பஹுத் படாயீ தும் மம ப்ரிய ஹி

பரதஸம பாயீ’

பொருள் : ஸ்ரீராமன் உனது பெருமைகளை மிகவும் புகழ்ந்து, ‘நீயும் பரதனைப் போலவே தமக்குப் பிரியமானவன்’ என்று கூறியருளினார்.

13. ‘ஸஹஸ வதன தும்ஹரோ யச காவைம் அஸ

கஹி ஸ்ரீபதி கண்ட லகாவைம்’

பொருள் : ஆயிரம் தலைகள் கொண்ட ஆதிசேஷன் கூட உனது பெருமைகளைப் புகழ்வதாக ஸ்ரீராமன் உன்னை அணைத்தபடியே கூறினார்.

14. ‘ஸனகாதிக ப்ரஹ்மாதி முனீசா நாரத சாரத

ஸஹித அஹீசா’

பொருள் : ஸனகர் முதலான முனிவர்கள், பிரம்மா போன்ற தேவர்கள், சிவபெருமான், நாரதர், கலைமகள் ஆதிசேஷன்...

15. ‘யம குபேர திகபால ஜஹாம் தே கவி கோவித

கஹி ஸகைம் கஹாம் தே’

பொருள் : ...எமன், குபேரன், திசைக் காவலர்கள், கவிஞர்கள், புலவர்கள் எல்லோரும் உனது பெருமை களை விளக்க முயன்று தோல்வியே கண்டார்கள்.

16. ‘தும் உபகார ஸுக்ரீ வஹிம் கீன்ஹா ராம

மிலாய ராஜபத தீன்ஹா’

பொருள் : ஸ்ரீராமனிடம் அறிமுகப்படுத்தி சோந்த அரசை மீட்டுக்கொடுத்ததன் மூலம், நீ சுக்ரீவனுக்கு ஓர் இணையற்ற உதவியைச் செது விட்டா.

17. ‘தும்ஹரோ மந்த்ர விபீஷண மானா லங்கேச்வர

பயே ஸப் ஜக ஜானா’

பொருள் : உனது அறிவுரைகளின்படி நடந்த தாலேயே விபீஷணன் இலங்கை அரசனானான் என்பது உலகம் முழுவதும் தெரிந்த விஷயம்.

18. ‘யுக ஸஹஸ்ர யோஜன பர

பானூ லீல்யோ தாஹி மதுர பல ஜானூ’

பொருள் : பதினாறாயிரம் மைல் களுக்கு அப்பாலிருந்த சூரியனை கனியென எண்ணி நீ விழுங்கி விட்டா.

19. ‘ப்ரபு முத்ரிகா மேலி முக

மாஹீம் ஜலதி லாந்தி கயே

அசரஜ் நாஹீம்’

பொருள் : ஸ்ரீராமனின் முத்திரை மோதிரத்தை வாயில் தங்கியபடியே நீ கடலைக் கடந்துவிட்டா. (உனது அளப்பரிய ஆற்றல்களைக் கணக்கிடும்போது இது ஒன்றும் வியப்புக்குரியதல்ல.)

20. ‘துர்கம காஜ் ஜகத் கே ஜேதே ஸுகம

அனுக்ரஹ தும்ஹரே தேதே’

பொருள் : எத்தனைக் கடினமான செயலும்

உனதருளால் எளிதில் நிறைவேறிவிடும்.

21. ‘ராம துவாரே தும் ரக்வாரே ஹோத ந ஆஜ்ஞா

பின பைஸாரே’

பொருள் : ஸ்ரீராம ராஜ்ஜியத்தின் வாயிற்காவலன் நீ. உன் அனுமதியின்றி அங்கு யாரும் நுழைய முடியாது.

22. ‘ஸப் ஸுக லஹை தும்ஹாரீ ஸரனா தும் ரக்ஷக

காஹூ கோ டர்னா’

பொருள் : உன்னைச் சரணடைபவர்கள் எல்லா இன்பங்களையும் பெறுகின்றார்கள். நீ பாதுகாவலனாக இருக்கும்போது எதற்காக பயப்பட வேண்டும்.

23. ‘ஆபன் தேஜ் ஸம்ஹாரௌ ஆபை தீனோம்

லோக ஹாங்க்தே காம்பை’

பொருள் : உனது ஆற்றலைக் கட்டுப்படுத்த உன்னால் மட்டுமே முடியும். உனது ஆற்றலின் முன் மூன்று உலகங்களும் நடுங்குகின்றன.

24. ‘பூத பிசாச நிகட நஹிம் ஆவை மஹாவீர ஜப்

நாம ஸுனாவை’

பொருள் : மகாவீரன் என்னும் உனது திருநாமத்தை இடைவிடாது கூறினால், நோ அகல்கிறது. துன்பம் விலகுகிறது.

25. ‘நாசை ரோக் ஹரை ஸப் பீரா ஜபத நிரந்தர

ஹனுமத் வீரா’

பொருள் : உனது ஆற்றல் மிக்க திருநாமத்தை இடைவிடாது கூறினால் நோ அகல்கிறது. துன்பம் விலகுகின்றது. மனோதைரியம் உண்டாகின்றது.

26. ‘ஸங்கட ஸே ஹனுமான் சோடாவை மன க்ரம

வசனத்யான ஜோ லாவை’

பொருள் : மனம், வாக்கு, செயலால் அனுமனை தியானிக்கும் ஒருவனை, அவர் எல்லாத் துன்பங்களி லிருந்தும் விடுவிக்கிறார்.

27. ‘ஸப் பர் ராம் தபஸ்வீ ராஜா தின்கே காஜ்

ஸகல தும் ஸாஜா’

பொருள் : தவம் புரிகின்ற பக்தர் களின் மேலான ஆசைகளை நிறைவேற்றுகின்ற ஸ்ரீராமனின் பணிகளை நீ நிறைவேற்றினா.

28. ‘ஔர் மனோரத ஜோ

கோயி லாவை தாஸு அமித ஜீவன் பல பாவை’

பொருள் : பக்தனின் ஆசைகளை நிறைவேறுவதுடன் அவன் அழியாக் கனியாகிய இறையனு பூபதியையும் பெறுகிறான்.

29. ‘சாரஹு யுக பரதாப

தும்ஹாரா ஹை பரஸித்த

ஜகத உஜியாரா’

பொருள் : சத்திய, திரேதா, துவாபர, கலி என்னும் நான்கு யுகங்களிலும் உனது பெருமை போற்றப்படுகிறது. உனது திருநாமம் உலகம் முழுவதும் சிறக்கிறது.

30. ‘ஸாது ஸந்த கே தும் ரக்வாரே அஸுர நிகந்தன

ராம துலாரே’

பொருள் : நல்லோரையும் ஞானியரையும் நீயே காக்கிறா. ஸ்ரீராமனின் மனத்துக்கு உகந்தவனான நீயே தீய சக்திகளை அழிக்கிறா.

31. ‘அஷ்ட ஸித்தி நவ நிதி கே தாதா அஸ் வர

தீன் ஜானகீ மாதா’

பொருள் : எட்டுவித சித்திகளையும் ஒன்பதுவிதச் செல்வங்களையும் கேட்பவருக்கு அளிக்கம் ஆற்றலை சீதா தேவி உனக்கு அருளினாள்.

32. ‘ராம் ரஸாயள தும்ஹரே பாஸா ஸதா ரஹௌ

ரகுபதி கே தாஸா’

பொருள் : ஸ்ரீராம பக்தி என்பதன் சாரமே உன்னிடம் உள்ளது. எப்போதும் நீ அவரது சேவகனாகவே இருப்பா.

33. ‘தும்ஹரே பஜன் ராம்கோ பாவை ஜன்ம ஜன்ம

கே துக்க பிஸராவை’

பொருள் : உன்னிடம் பக்தி கொள்வதால் ஒருவன் ஸ்ரீராமனை அடைகிறான். எத்தனையோ பிறவிகளில் தொடர்ந்து வந்த துன்பங்கள் அவனை விட்டு அகல்கின்றன.

34. ‘அந்த கால ரகுபதி புர ஜாயீ ஜஹாம் ஜன்மி

ஹரிபக்த கஹாயீ’

பொருள் : அவன் தன் வாழ்வின் முடிவில் ஸ்ரீராமனின் உறைவிடம் செல்கிறான். அங்கு அவன் ஹரி பக்தனாக மதிக்கப்படுகிறான்.

35. ‘ஔர் தேவதா சித்த ந தரயீ ஹனுமத் ஸேயி

ஸர்வ ஸுக கரயீ’

பொருள் : அனுமனை தவிர வேறு எந்தத் தெவத் திடமும் மனத்தைச் செலுத்தாத ஒருவனுக்கும் எல்லா இன்பங்களும் நிறைகின்றன.

36. ‘ஸங்கட ஹரை மிடை ஸப் பீரா ஜோ ஸுமிரை

ஹனுமத பல பீரா’

பொருள் : எல்லாம்வல்ல ஆஞ்சனேயரை நினைப்பவரின் துன்பங்கள், துயரங்கள் விலகி ஓடுகின்றன.

37. ‘ஜ ஜ ஜ ஹனுமான்

கோஸாயீ க்ருபா கரஹு குருதேவ கீ நாயீ’

பொருள் : ஓ ஆஞ்சனேயா, உனக்கு வெற்றி உண்டாகட்டும். ஓ பரம குருவே எங்களுக்கு அருள் புரிவீர்களாக.

38. ‘ஜோ சத பார் பாட கர

ஜோயீ சூடஹி பந்தி மஹா ஸுக ஹோயீ’

பொருள் : இந்தத் துதிகளை நூறு முறை பக்தியுடன் படிப்பவர் கள் உலகத்தளைகள் எல்லாம் நீங்கப்பெற்று பரமானந் தத்தை அனுபவிக்கின்றனர்.

39. ‘ஜோ யஹ் படை ஹனுமான் சாலீஸா ஹோ

ஸித்தி ஸாகீ கௌரீஸா’

பொருள் : இந்த ஹனுமன் சாலீஸாவைப் படிப்பவர் களுக்கு சிவபெருமான் அருள்புரிகிறார். அவன் பரிபூரண நிலையை அடைகின்றனர்.

40. ‘துளஸீதாஸ ஸதா ஹரி சேரா கீஜை நாத

ஹ்ருதய மஹ டேரா’

பொருள் : என் இதய வீட்டில் என்றென்றும்

தம் இறைவன் எழுந்தருளி வாழட்டும் என்று

அவரது நித்திய சேவகனான துளஸுதாசன் பிரார்த்திக் கிறேன்.

Post Comment

Post Comment