யோகாவின் மூலம் நோய்க்களுக்கு நிவாரணம் தரும் மருத்துவம்...!


Posted by-Kalki Teamயோகா என்பது ஒழுக்கம் என்ற பொருளைக் குறிக்கும். நாம் நமது மனதைக் கட்டுப்படுத்தி நம் உள்ளே இருக்கின்ற இறை சக்தியை அல்லது இறை தன்மையை அறிய உதவும் பயிற்சி தான் யோகாப் பயிற்சியாகும். * தொடர்ந்து செய்யப்படும் யோகா மூளைக்கு சீரான இரத்த ஓட்டத்தையும் மூளைக்கு புத்துணர்ச்சியையும் தரக் கூடியது. * உயர் ரத்த அழுத்தம் - பச்திமோஸ்த்தாசனம், மஸ்யாத்சனம், சசாங்காசனம், சவாசனம். * ஆர்த்தரைடீஸ் - சேதுபந்தாசனம், தடாசனம், சலபாசனம், தசாங்காசனம். * அதிக அமில சுரப்பு - பச்திமோத்தாசனம், பாவமுத்தாசனம், சர்வங்காசனம். * மூலம் - பச்சிமோத்தாசனம், வஜ்ராசனம், மயூராசனம், சசாங்காசனம், ஹலாசனம், சங்வங்காசனம். * நீரிழிவு - பத்மாசனம், ஹலாசனம், சக்கராசனம், சலபாசனம., * பெண்களின் மாதவிடாய் கோளாறுகள் - ஹலாசனம், தனுராசனம். * இதய நோய்கள் - தடாசனம், சலாபாசனம், புஜங்காசனம். * ஆஸ்துமா - பச்சிமோத்தாசனம், சசாங்காசனம், மஸ்த்யாசனம்.


Post Comment

Post Comment