பாலாம்பிகை ஸ்லோகம் :


Posted by-Kalki Teamவெள்ளிக் கிழமைகளில் இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்லி பால் அல்லது முடிந்த பிரசாதத்தை நைவேத்யம் செய்து வந்தால் அம்பாள் அருள் நிச்சயம் கிட்டும்.

வெள்ளிக் கிழமைகளில் இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்லி பால் அல்லது முடிந்த பிரசாதத்தை நைவேத்யம் செய்து வந்தால் அம்பாள் அருள் நிச்சயம் கிட்டும்.

வேலாதிலங்க்ய கருணே விபு தேந்த்ர வந்த்யே

லீலா விநிர்மித சராசரஹ்ருந்நிவாஸே |

மாலா கிரீட மணி குண்டல மண்டி தாங்கே

பாலாம்பிகே மயிவிதேஹி க்ருபா கடாக்ஷம் ||

கஞ்ஜாஸனாதிமணி மஞ்ஜு கிரீட கோடி ப்ரத்யும்த

ரத்ன ருசி ரஞ்சிதபாத பத்மே |

மஞ்ஜீர மஞ்சுல விநிர்ஜித ஹம்ஸ நாதே

பாலாம்பிகே மயிவிதேஹி க்ருபா கடாக்ஷம் ||

ப்ராளேய பானு கவிகா கலிதாதிரம்யே பாதாக்ரஜ

வளி வினிர்ஜித மௌக்திகாபே |

ப்ராணேஸ்வரீ ப்ரமத லோகபதே ப்ரஜானம்

பாலாம்பிகே மயிவிதேஹி க்ருபா கடாக்ஷம் ||

ஜங்காதிபிர் விஜித சித்தஜ தூணிபாகா

ரம்பாதி மார்தவ கரீந்த்ர கரோருயுக்மே |

கம்பாசதாதிக ஸமுஜ்வல சேலீலோ

பாலாம்பிகே மயிவிதேஹி க்ருபா கடாக்ஷம் ||

மாணிக்ய மௌக்திக விநிர்ஜித மேகலாட்யே

மாயா விலக்ன விலஸன் மணி பட்டபந்தே |

லோலம்பராஜி விலஸந்நவ ரோம ஜாலே

பாலாம்பிகே மயிவிதேஹி க்ருபா கடாக்ஷம் ||

ந்யக்ரோத பல்லபத லோதர நிம்ன நாபே

நிர்தூத ஹார விலஸத் குசச் சக்ரவாகே |

நிஷ்காதி மணிபூஷண பூஷிதாங்கே

பாலாம்பிகே மயிவிதேஹி க்ருபா கடாக்ஷம் ||

கந்தர்ய சாப மதபங்க கிருதாதிரம்யே

ப்ரூ வல்லரீ விவிதா சேஷ்டத ரம்யமானே |

கந்தர்ப ஸோதர ஸமாகிருதி பாலதேசே

பாலாம்பிகே மயிவிதேஹி க்ருபா கடாக்ஷம் ||

மௌக்தாவனீ விலஸதூர்மித கம்பு கண்டே

மந்தஸ் பிதாளன விநிர்ஜித சந்த்ர பிம்பே |

பக்தேஷ்டதான நிரதா மிருத பூர்ணத் ருஷ்டே

பாலாம்பிகே மயிவிதேஹி க்ருபா கடாக்ஷம் ||

கர்ணா வலம்பி மணிகுண்டல கண்டபாகே

காணாந்த தீர்கநவ நீரஜபத்ர நேத்ரேஸ்வர் |

ணாயகாதி குண மௌக்திக சோபிநாஸே

பாலாம்பிகே மயிவிதேஹி க்ருபா கடாக்ஷம் ||

லோலம் பராஜி லலிதாலக ஜாலசோபே

மல்லீ நவீன களிகா நவ குந்தஜாலே |

பாலேந்து மஞ்ஜுல கிரீட விராஜமானே

பாலாம்பிகே மயிவிதேஹி க்ருபா கடாக்ஷம் ||

பாலாம்பிகே மஹாராக்ஞி வித்யாநாத ப்ரியேஸ்வரி |

பாஹிமாமம்ப க்ருபயா த்வத் பாதம் சரணம் கத: ||


Post Comment

Post Comment