சபரிமலையில் இரவு நடை சாத்தும் போது பாடப்படும் சாஸ்தா அஷ்டகம் :


Posted by-Kalki Teamசபரிமலை ஐயப்பன் இரவு நடை சாத்தும் போது பாடப்படும் சாஸ்தா அஷ்டகத்தை பார்க்கலாம்.

1. ஹரிவ ராஸனம் விஸ்வ மோஹனம்

ஹரிததீஸ்வரம் ஆ ராத்ய பாதுகம்

அரிவிமர்தனம் நித்ய நர்த்தனம்

ஹரிஹராத்மஜம் தேவ மாச்ரயே

சரணம் ஐயப்பா ஸ்வாமி சரணம் ஐயப்பா!

சரணம் ஐயப்பா ஸ்வாமி சரணம் ஐயப்பா!

2. சரண கீர்த்தனம் சக்த மானஸம்

பரணலோ லுபம் நர்த்தனாலஸம்

அருண பரஸுரம் பூத நாயகம்

ஹரி ஹராத்மஜம் தேவ மாச்ரேய

சரணம் ஐயப்பா ஸ்வாமி சரணம் ஐயப்பா!

சரணம் ஐயப்பா ஸ்வாமி சரணம் ஐயப்பா!

3. ப்ரணய ஸத்யகம் ப்ராண நாயகம்

ப்ரணவ கல்பகம் ஸுப்ர பாஞ்சிதம்

ப்ரணவ மந்திரம் கீர்த்தனப் ரியம்

ஹரிஹராத்மஜம் தேவ மாச்ரேய

சரணம் ஐயப்பா ஸ்வாமி சரணம் ஐயப்பா!

சரணம் ஐயப்பா ஸ்வாமி சரணம் ஐயப்பா!

4. துரக வாகனம் ஸுந்த ரானனம்

வரக தாயுதம் தேவ வர்ணிதம்

குருக்குருபாகரம் கீர்த்தனப்ரியம்

ஹரி ஹராத்மஜம் தேவ மாச்ரயே

சரணம் ஐயப்பா ஸ்வாமி சரணம் ஐயப்பா!

சரணம் ஐயப்பா ஸ்வாமி சரணம் ஐயப்பா!

5. த்ரி புவனார் சுதம் தேவாத்மகம்

த்ரி நயன ப்ரபும் திவ்ய தேசிகம்

த்ரிதச பூஜிதம் சிந்தித ப்ரதம்

ஹரி ஹராத்மஜம் தேவ மாச்ரயே

சரணம் ஐயப்பா ஸ்வாமி சரணம் ஐயப்பா!

சரணம் ஐயப்பா ஸ்வாமி சரணம் ஐயப்பா!

6. பவபயா பகம் பாவு காவகம்

புவன மோகனம் பூதிபூஷணம்

தவள வாகனம் திவ்ய வாரனம்

ஹரிஹராத்மஜம் தேவ மாச்ரயே

சரணம் ஐயப்பா ஸ்வாமி சரணம் ஐயப்பா!

சரணம் ஐயப்பா ஸ்வாமி சரணம் ஐயப்பா!

7. களம்ருது ஸ்மிதம் ஸுந்தரானனம்

களப கோமளம் காத்ர மோகனம்

களப கேசரி வாஜி வாகனம்

ஹரிஹராத்மஜம் தேவ மாச்ரயே

சரணம் ஐயப்பா ஸ்வாமி சரணம் ஐயப்பா!

சரணம் ஐயப்பா ஸ்வாமி சரணம் ஐயப்பா!

8. ச்ரித ஜனப்பிரியம் சிந்திதப்ரதம்

ச்ருதி விபூஷணம் ஸாது ஜீவனம்

ச்ருதி மனோகரம் கீதலாலஸம்

ஹரிஹராத்மஜம் தேவ மாச்ரயே

சரணம் ஐயப்பா ஸ்வாமி சரணம் ஐயப்பா!

சரணம் ஐயப்பா ஸ்வாமி சரணம் ஐயப்பா!


Post Comment

Post Comment